കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ഇന്റർസോൺ ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2023 മത്സരങ്ങൾക്ക് ആലക്കോട് മേരി മാതാ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. മത്സരങ്ങൾ കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 2023 മെയ് 09 മുതൽ 12 വരെ നടക്കുന്നു.