ആലക്കോട് മേരി മാതാ കോളേജിൽ 2023 വർഷത്തെ കോളജ് ഡേ നടത്തപ്പെട്ടു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ ജെ സലീനയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാദർ ജോസഫ് പുതുമന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.


UNION CHAIRMAN 2022-23

ALTHAF M.S. (II YEAR B.A ENGLISH)

UNION CHAIRMAN 2021-22

SEBIN JOSEPH (I Year M. Com.)

CHAIRMAN 2004

CHAIRMAN 2003