മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അദ്ധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് :

ആലക്കോട് മേരി മാതാ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അദ്ധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പി.ജി- നെറ്റ്- കോളിഫൈഡ് ആയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു… യോഗ്യരായവർ കോളേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.. +91 94466 75782